Zvolte si typ nemovitosti

Dluhy a převod družstevního podílu

Dluhy a převod družstevního podílu

Vzájemné dluhy mezi převodcem družstevního podílu a bytovým družstvem (BD) přechází podle § 736 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) na nabyvatele.

§ 736

(2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Jestliže tedy vlastník družstevního podílu neuhradil své splatné závazky vůči BD související s užíváním družstevního bytu (např. nájemné a platby za služby) a svůj družstevní podíl převede na nabyvatele, bude po převodu družstevního podílu tyto pohledávky BD v první řadě vymáhat po novém nabyvateli družstevního podílu. Vztahuje se to i na případný nedoplatek z vyúčtování plateb za služby. Obdobně však i případný přeplatek z vyúčtování uhradí BD po převodu družstevního podílu nabyvateli nikoliv převodci.

BD nemá povinnost během jednoho zúčtovacího období v souvislosti s převodem provádět vyúčtování zálohových plateb na služby. Úhradu případných dluhů a vyplacení případných přeplatků z vyúčtování by si proto měli převodce i nabyvatel vzájemně sjednat ve smlouvě o realizaci převodu družstevního podílu.

BD nemá povinnost vydávat při převodu družstevního podílu potvrzení o stavu závazků. Přesto považujeme za nezbytné si toto potvrzení vyžádat. BD je svým členům na požádání běžně vystavují.

Dluhy se mohou týkat nejen nájemného a plateb za služby, ale také např. anuity, členského vkladu atd. a měly by být známé převodci i nabyvateli. Je v zájmu převodce, aby veškeré dluhy vyrovnal nejpozději ke dni převodu družstevního podílu a nespoléhal, že dluhy uhradí nabyvatel. Převodce za tyto dluhy podle § 601 odst. 1) ZOK ručí a v případě, že BD je na nabyvateli nevymůže, může je vymáhat po převodci.

Zpět na Novinky